Concurs fotogràfic de JAZZ AL CARRER

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS DE TERRASSA

Bases del I Concurs de fotografia de

JAZZ AL CARRER 2017

36 Festival de Jazz Terrassa

El Concurs de fotografia de JAZZ AL CARRER emmarcat en el 36 Festival de Jazz de Terrassaestarà coordinat pel Grup fotogràfic de la entitat. Amb aquest concurs pretenem que  el seguiment que es fa a la ciutat del Festival de Jazz, concretament dels actes corresponents al JAZZ AL CARRERi posar-lo a l’abast de tothom mitjançant una disciplina artística que li escau perfectament, la fotografia.

Enguany, el període hàbil per participar en el concurs es des del 15 de març al  2d’abril del2017 i es regira per les següents...

Bases

1.- Participants

Tothom que ho desitgi prèvia inscripció i abonament dels drets de participació

2.- Inscripció

A Secretaria d’Amicsde les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa carrer de Sant Pere 46, 1r en els horaris de la entitat. Matins de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00 hores. Tardes de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores. Dilluns al matí i dissabtes tancat.

3.- Drets d’inscripció

10,00 euros que s’abonaran a Secretariaen el moment de fer la inscripció.

4.- Admissió

El termini d’admissió comença el 17 de febrer i acaba el 31 de març de 2017

5.- Tema

Seguiment dels actes del JAZZ AL CARRER2017en les diferents sessions de la Plaça Vella, Plaça Catalunya i el Picnic Jazz al Parc de Vallparadís

6.- Modalitat

Color, o monocrom. Nos’admetran modificacions digitals que alterin la realitat.

7.- Lliurament

Únicament s'admetran obres en format JPEG,el costat màxim de la part horitzontalno podrà passar de 1920 pixels i un mínim de 1080 pixels i de la part vertical no podrà passar de 1080 pixels i un mínim de 768 pixels; a una resolució de 72 dpii un pes màxim de 1500 kb.

Presencialment o per correu postal: Els participants presentaran en un sobre les fotos gravades en CD o DVD indicant "CONCURS JAZZ AL CARRER 2017" i en el qual figuri el nom de cadascuna de les fotografies que es presenten, amb l'estructura que s'indica més endavant.

  1. Presentació per correu electrònic: Caldrà remetre-ho a l'adreça concursfotojazz@gmail.com indicant en l'assumpte del correu "CONCURS JAZZ AL CARRER 2017" i adjuntant les fotografies que es presenten a concurs.

 

Important: És imprescindible que en els arxius es faci constar el Nom i Cognoms de l’autor, pseudònim i títol de les obres presentades.Cal adjuntar també un arxiu en format Word indicant les següents dades: Nom i Cognoms, pseudònim, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte. Tot arxiu que no reuneixi aquestes dades quedarà exempt del concurs.Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti.Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant. Les imatges no podran dur signatura ni cap tipus d’identificació.

8.– Termini de lliurament

Fins el dia 20d’abril de 2017, inclòs

9.- Premis

1r Premi:  200,00 euros

2n Premi: 100,00 euros

3r Premi:  2 entrades per la Temporada Estable de Jazz, teatre o música

Finalistes: Diploma acreditatiu.

Seran finalistes totes aquelles fotografies que hagin concursat pel 3r premi.

10.– Veredicte i Lliurament dels premis

El veredicte,que serà inapel·lable es comunicarà als participants, junt amb la data i el lloc de l’entrega de premis.

11.- Propietat de les obres

Tots els participants conservaran els drets d’autor de les seves obres, però n’hauran de cedir temporalment els drets d’ús en favor d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per dur a terme una exposició.Finalment, els participants cediran a Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa el dret d’ús de les obres presentades, per a la difusió del Concurs a través de la pròpia pàgina web d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de les xarxes socials.

12. Recollida de les fotografies

La recollida de les fotografies exposades es durà a terme a la seu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, al carrer Sant Pere, 46 1r de Terrassa en l’horari d’atenció al públic de la entitat. Veure l’apartat 2.- Inscripció.

Estaran a disposició dels seus autors a partir d’una data encara per determinar que es comunicarà per correu electrònic. Els participants tindran dos mesos per recollir les obres, en cas de no fer-ho s’entendrà que hi renuncien i quedaran en propietat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per fer-ne ús posteriorment sense ànim de lucre.

13. Compromís d’autoria

Els participants del concurs declaren ser els autors de les fotografies presentades i tenir els drets sobre les mateixes.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

14. Aclariments

L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt d’aquestes bases i resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretacióaixí com tots aquells aspectes no previstos.

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS DE TERRASSA

GRUP FOTOGRAFIC

Sant Pere, 46 1r    08221 TERRASSA            

Telèfon 937 859 231

INSCRIPCIONS:info@amicsdelesarts-jjmm.cat

MÉS INFORMACIÓ: concursfotojazz@gmail.com

Concurs fotogràfic de JAZZ AL CARRER